Algemene voorwaarden

1. Voorwerp

Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een professioneel of een consument is. De aankoop van een goed of een dienst via de website www.tedxkuleuven.com en via het platform www.eventbrite.be impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.


2. Prijs

De prijzen van de producten en diensten die op de website www.tedxkuleuven.com en op het platform www.eventbrite.be worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen (btw en andere toepasselijke belastingen, indien van toepassing, inbegrepen). De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de op de bestelling toepasselijke prijzen die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling.


3. Gebruik van het ticket

De koper van een ticket moet zich op de dag van het evenement aanbieden met het ticket dat hem wordt toegestuurd. Het ticket is geldig voor één enkele toegang tot het evenement. De koper is verantwoordelijk voor het bewaren ervan tot de datum van de informatie. Het mag niet worden gedupliceerd of gefotokopieerd. Vanwege het unieke karakter van het ticket krijgt alleen de eerste persoon die de ticket aanbiedt toegang tot het evenement.


4. Annulatie van het evenement 

In geval van overmacht of indien het evenement niet zoals oorspronkelijk voorzien kan doorgaan wegens overheidsmaatregelen in het kader van covid-19 (bij voorbeeld: lockdown, oplegging van maximumcapaciteiten voor indoor-evenementen), behoudt de verkoper zich het recht voor om het evenement te annuleren. De koper van een ticket kan in deze situatie slechts aanspraak maken op een partiële terugbetaling van de betaalde sommen. 


5. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn werknemers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerkt, wanneer deze mededeling noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. 


6. Aansprakelijkheid

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit zijn lichte of zware fout, noch uit de lichte of zware fout van zijn aangestelden. In elk geval zal de verkoper, ongeacht de rëele schade, maximaal tot een bedrag van 300 euro (€ 300,00) gehouden zijn.


7. Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, het gebruik van elektronische bewijsmiddelen (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).


8. Geschillenbeslechting

Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zullen de partijen eerst trachten dit in der minne op te lossen. Ingeval geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd, behalve in geval van dwingende bepalingen van openbare orde. De koper die op gerechtelijke wijze wenst op te treden tegen de verkoper, zal optreden tegen alle individuele leden van de feitelijke vereniging TEDxKULeuven.


9. Beeldrechten

Door deel te nemen aan een evenement georganiseerd door TEDxKULeuven, verleent de deelnemer aan de organisatoren het recht om zijn/haar afbeelding te gebruiken op de site van het evenement. De deelnemer ziet bijgevolg af van elk verhaal tegen de organisatoren voor het gebruiken van beelden op de site van het evenement en voor de verspreiding via de gedrukte en webcommunicatiemedia van TEDxKULeuven. De deelnemer kan echter aan de organisator via info@tedxkuleuven.com een foto melden die op de communicatiemedia aanwezig is en die nadelig voor hem/haar is, opdat deze verwijderd kan worden.


Terms and conditions

1. Object

The purpose of these terms and conditions of sale is to define the contractual relationship between the seller and the buyer as well as the conditions applicable to any purchase made via the seller's site, whether the buyer is a professional or a consumer. The purchase of a good or service via the website www.tedxkuleuven.com and via the platform www.eventbrite.be implies the unconditional acceptance by the buyer of these terms and conditions of sale.


2. Price

The prices of the products and services shown on the website www.tedxkuleuven.com and on the platform www.eventbrite.be are indicated in euros, all taxes included (VAT and other applicable taxes, where applicable). The seller reserves the right to modify its prices at any time. However, the prices applicable to the order shall be those in force at the time of confirmation of the order.


3. Use of the ticket

The buyer of a ticket must present himself on the day of the event with the ticket that has been sent to him. The ticket is valid for one entry to the event. The purchaser is responsible for keeping the ticket until the date of the information. It may not be duplicated or photocopied. Due to the uniqueness of the ticket, only the first person to present it will be granted access to the event.

 

4. Cancellation of the event

In case of force majeure or if the event cannot take place as originally planned due to governmental measures in the framework of covid-19 (e.g. lockdown, imposition of maximum capacity for indoor events), the seller reserves the right to cancel the event. In this situation, the ticket purchaser can only claim a partial refund of the sums paid.

 

5. Personal data

All personal data necessary for the processing of an order will be kept by the seller or his employees and may be passed on to companies with which the seller - or his suppliers - cooperates, when this communication is necessary for the processing of the order.

 

6. Liability

The seller shall not be liable for any damage resulting from his slight or serious fault, nor from the slight or serious fault of his appointees. In any case, the seller shall be liable for a maximum amount of 300 euros (€300.00) regardless of the actual damage.

 

7. Proof

Within the framework of their relationship, the parties accept electronic means of proof (for example: e-mail, computer backups, etc.).

 

8. Dispute resolution

These terms and conditions of sale are subject to Belgian law. In the event of a dispute, the parties shall first attempt to resolve it out of court. If no out-of-court settlement can be reached, the courts of Leuven shall be competent, except in the case of mandatory provisions of public order. The buyer who wishes to take legal action against the seller will act against all the individual members of the de facto association TEDxKULeuven.

 

9. Image rights

By participating in an event organised by TEDxKULeuven, the participant grants the organisers the right to use his/her image on the event website. The participant therefore waives any recourse against the organisers for the taking of images on the event site and for their distribution via TEDxKULeuven's printed and web communication media. However, the participant can report to the organiser via info@tedxkuleuven.com any photo which is present on the communication media and which is detrimental to him/her, so that it can be removed.